Wtorek, 22 września 2021 r. (264 dzień roku) , Imieniny: Maury, Milany, Tomasza

» Informacje
Telefony Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-48
(+48 41) 384-10-32


Tel./Fax.Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-10

Pomoc i wsparcie osobom doświadczającym przemocy

0-801-12-00-00

Telefon rodziców, nauczycieli, wychowawców których dzieci/uczniowie sięgają po alkohol czy narkotyk.

0-801-14-00-68

Poczta elektroniczna:
gmina@kozlow.pl

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Wójt Gminy Kozłów przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 13.00 do 15.30

» Informacje dla rolników
Gmina Kozłów jest realizatorem projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w gminie Kozłów" współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Statystyka odwiedzin:

189732

(dla pracowników urzędu)
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY KOZŁÓW


W związku ze śmiercią Radnego Gminy Kozłów Adama Frasia Wojewoda Małopolski Zarządzeniem Nr 197/08 z dnia 18 lipca 2008 roku zarządził wybory uzupełniające do Rady Gminy Kozłów w okręgu wyborczym Nr 4, które odbędą się dnia 21 września 2008 roku.

Informacja dot. Obwodowej Komisji Wyborczej


Nr komisji: 3
Siedziba Komisji: Szkoła Podstawowa w Kępiu
Telefon do komisji: (041)3837037
Ilość wszystkich członków komisji: 5

Imię i nazwisko Funkcja w komisji Telefon kontaktowy
Sławomir Syguła Przewodniczący Komisji 664170475
Halina Janina Nocoń Z-ca przewodniczącego komisji (041)3827004
Anna Książek pracownik samorządowy (041)3837037

Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej

Uchwała nr 7/2008 Gminnej Komisji Wyborczej w Kozłowie z dnia 25 sierpnia br. w sprawie ustalenia wzoru kart do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Kozłowie w okręgu nr 4 zarządzonych na dzień 21 września 2008

pobierz

karta
Uchwała nr 6/2008 Gminnej Komisji Wyborczej w Kozłowie z dnia 25 sierpnia br. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych oraz zarządzenia drukowania kart do głosowania.

pobierz
Uchwała nr 5/2008 Gminnej Komisji Wyborczej w Kozłowie z dnia 25 sierpnia br. w sprawie zarejestrowanych list kandydatów na radnych Rady Gminy w Kozłowie

pobierz

Uchwała nr 4/2008 Gminnej Komisji Wyborczej w Kozłowie z dnia 25 sierpnia br. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kozłów zarządzonych na dzień 21 września 2008 roku

pobierz


Do pobrania druki wyborcze. Druki są również dostępne w Urzędzie Gminy Kozłów w pokoju nr 32.
Informacja Wójta Gminy Kozłów z dnia 22 lipca 2008 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej

pobierz

WYKAZ OSÓB POPIERAJĄCYCH listę kandydatów w wyborach uzupełniających do rady gminy

pobierz

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie wzoru wykazu osób popierających listę kandydatów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

pobierz

Ja, niżej podpisany/a*) oświadczam, że przyjmuję obowiązki Pełnomocnika Wyborczego Komitetu Wyborczego Wyborców...

pobierz

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że przyjmuję obowiązki Pełnomocnika Wyborczego Komitetu Wyborczego Wyborców ... utworzonego wyłącznie dla zgłoszenia kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kozłów

pobierz

OŚWIADCZENIE osoby wchodzącej w skład Komitetu Wyborczego Wyborców.

pobierz

OŚWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na kandydowanie na radnego

pobierz

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 4 września 2006 r.

pobierz

OŚWIADCZENIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW

pobierz

ZAWIADOMIENIE Jako Pełnomocnik Wyborczy Komitetu Wyborczego Wyborców ... zawiadamiam, że: .... w dniu ......... utworzony został Komitet Wyborczy Wyborców

pobierz

ZGŁOSZENIE listy kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 4 do Rady Gminy Kozłów

pobierz


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 197/08 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 18 lipca 2008 roku.

pobierz
Dokumenty Państwowej Komisji Wyborczej oraz inne dokumenty wyborcze

Informacja o prawie wybierania (czynnym prawie wyborczym) i prawie wybieralności (biernym prawie wyborczym) w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

pobierz

Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej

pobierz

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 18 lipca 2008 roku w sprawie sposobu przyjmowania kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej w Kozłowie

pobierz

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 18 lipca 2008 roku o miejscu i terminie przyjmowania zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kozłów, zarządzonych na dzień 21 września 2008 roku

pobierz

Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów samorządu terytorialnego

pobierz

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie wykorzystywania techniki elektronicznej

pobierz

Pismo przewodnie

pobierz

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1) z dnia 19 października 2006 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

pobierz

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie wzoru wykazu osób popierających listę kandydatów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

pobierz

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ .................. 2007 R.

pobierz

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych,

pobierz

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 4 września 2006 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

pobierz

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia wzorów urzędowych formularzy oraz druków wyborczych stosowanych w wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych, wyborach do nowych rad i w wyborach przedterminowych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

pobierz

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 października 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy

pobierz
zał. 1

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach bezpośrednich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

pobierz
zał. 1

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 18 października 2006 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych, dotyczących sposobu ustalania wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyników głosowania i wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

pobierz
zał. 1
zał. 2

Dz.U. 2006 Nr 218 poz. 1592 USTAWA z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

pobierz

WYJAŚNIENIA o zasadach gospodarki finansowej komitetów wyborczych w wyborach do organów samorządu terytorialnego.

pobierz


Wzory dokumentów do pobrania

WZÓR WYKAZU OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W SZPITALACH, ZAKŁADACH POMOCY SPOŁECZNEJ, ZAKŁADACH KARNYCH I ARESZTACH ŚLEDCZYCH, W KTÓRYCH UTWORZONO OBWODY GŁOSOWANIA, BĘDĄCYCH OBYWATELAMI UNII EUROPEJSKIEJ

pobierz

WZÓR WYKAZU OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W SZPITALACH, ZAKŁADACH POMOCY SPOŁECZNEJ, ZAKŁADACH KARNYCH I ARESZTACH ŚLEDCZYCH, W KTÓRYCH UTWORZONO OBWODY GŁOSOWANIA, BĘDĄCYCH OBYWATELAMI POLSKIMI

pobierz

WZÓR WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW

pobierz

WZÓR SPISU WYBORCÓW - CZĘŚĆ A

pobierz

WZÓR SPISU WYBORCÓW - CZĘŚĆ B

pobierz

Informacja Wójta (Burmistrza, Prezydenta Miasta) .......... z dnia ............. 2008 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

pobierz

(WZÓR) Uchwała Nr .................. Gminnej (Miejskiej) Komisji Wyborczej w ................... z dnia ......................... w sprawie ustalenia wzoru kart do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy (Miejskiej) w ............................ w okręgu nr .... zarządzonych na dzień ........................ .

pobierz

(WZÓR) POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA DO REJESTRACJI LISTY KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH PONOWNYCH, UZUPEŁNIAJĄCYCH/PRZEDTERMINOWYCH/WYBORACH DO NOWYCH RAD

pobierz

(WZÓR) PROTOKÓŁ REJESTRACJI LISTY KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH PONOWNYCH, UZUPEŁNIAJĄCYCH/PRZEDTERMINOWYCH/ WYBORACH DO NOWYCH RAD

pobierz

(WZÓR) PROTOKÓŁ Z WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH/PONOWNYCH

pobierz

(WZÓR) Obwieszczenie komisji wyborczej o obsadzeniu mandatu(ów) radnego/ych w wyborach uzupełniających/ponownych

pobierz

(WZÓR) Zaświadczenie dla męża zaufania

pobierz

(WZÓR) Zaświadczenie dla zastępcy pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego

pobierz

(WZÓR) OŚWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na kandydowanie na radnego

pobierz

(WZÓR) Zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców.

pobierz

(WZÓR) Oświadczenie Pełnomocnika Wyborczego Komitetu Wyborczego Wyborców

pobierz

(WZÓR) Oświadczenie Pełnomocnika Finansowego Koalicyjnego

pobierz

(WZÓR) OŚWIADCZENIE osoby wchodzącej w skład Komitetu Wyborczego Wyborców

pobierz

(WZÓR)OŚWIADCZENIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW

pobierz

(WZÓR)Oświadczenie Pełnomocnika Wyborczego Koalicyjnego

pobierz

(WZÓR)Informacja Wójta (Burmistrza, Prezydenta Miasta) ............................... z dnia .............................. 2007 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

pobierz

(WZÓR)Informacja Wójta (Burmistrza, Prezydenta Miasta) gminy................... z dnia ..................... 2007 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej (miejskiej, powiatowej, wojewódzkiej) komisji wyborczej

pobierz
Pozostałe dokumenty wyborcze zostaną umieszczone w najbliższym czasie.


Biuletyn Informacji Publicznej

OBYWATEL.GOV.PL

SIP

Rejestr Działalności Regulowanej

Wiadomości

Rewitalizacja

FOTOWOLTAIKA

Szkoła z e(ko)-szansą

Budowa Szkoły

Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

JAKSA

ROEFS

PGN


STOP PRZEMOCY

Zrozumieć Świat

Moje boisko - Orlik 2012

TS ENERGIA KOZŁÓW

INWESTYCJE

Komputery dla mieszkańców

Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

E-PUAP

USC

PPWOW

CKNONW w Kamionce


Pola biwakowe

Wydarzenia kulturalne"WSZYSCY RAZEM"


Stowarzyszenie WSZYSCY RAZEM

Koło honorowych dawców krwi w Kozłowie

Ważniejsze telefony
999
Pogotowie Ratunkowe

998
Straż Pożarna

997
Policja

(041) 38-38-007
Posterunek Policji w Książu Wielkim

0 800-131-333
Infolinia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
(połączenie bezpłatne)

(012) 422-11-87
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie

112
tel. alarmowy dla użytkowników telefonów komórkowych

 © M. Zieliński - Urząd Gminy Kozłów

  Aktualizacja: 08.05.2013 r. (Mgr inż. Michał Syska)

Kontakt | Pomoc