Sobota, 25 września 2021 r. (268 dzień roku) , Imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa

» Informacje
Telefony Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-48
(+48 41) 384-10-32


Tel./Fax.Urzędu Gminy:
(+48 41) 384-10-10

Pomoc i wsparcie osobom doświadczającym przemocy

0-801-12-00-00

Telefon rodziców, nauczycieli, wychowawców których dzieci/uczniowie sięgają po alkohol czy narkotyk.

0-801-14-00-68

Poczta elektroniczna:
gmina@kozlow.pl

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Wójt Gminy Kozłów przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 13.00 do 15.30

» Informacje dla rolników
Gmina Kozłów jest realizatorem projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w gminie Kozłów" współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Statystyka odwiedzin:

189761

(dla pracowników urzędu)
Stypendia


Wójt Gminy Kozłów informuje o rozpoczęciu od 15 sierpnia 2007r. przyjmowania wniosków o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kozłów.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria :

 • stale zamieszkują na terenie Gminy Kozłów,
 • rozpoczynają lub kontynuują naukę w:
  • szkołach publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz gdy są słuchaczami publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  • uczniom szkół publicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  • miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł na członka rodziny (z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku).
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania a także gdy rodzina jest niepełna.
Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium jest:
 1. złożenie wniosku o przyznanie stypendium;
 2. złożenie wszystkich obowiązujących dokumentów określonych w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kozłów
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz ze wszystkimi obowiązującymi załącznikami składa się do 15 września br. a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października br. w:
 • sekretariacie Urzędu Gminy Kozłów,
 • u pracownika prowadzącego stypendia socjalne w pokoju nr 13.
Formularze wniosków wraz z informacją o obowiązujących dokumentach w celu obliczenia dochodu na osobę w rodzinie ucznia są do pobrania w pokoju nr 13. Zasady przyznawania stypendium szkolnego oraz jego wysokości zostały zawarte w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kozłów, który został podjęty Uchwałą Nr X/22/2007 Rady Gminy Kozłów z dnia 25 maja 2007 roku.

Kategorie i stawki podstawowe stypendium szkolnego obowiązujące od 1 września 2007r.
Kategoria stypendium średni dochód miesięczny netto na jednego członka rodziny w zł Kwota stypendium w zł
I 87,75 (25% kwoty 351 zł) 128,00 zł (200% kwoty 64 zł)
II Od 87,75 do 140,40 (od 25% do 40% kwoty 351 zł) 112,00 zł (175 % kwoty 64 zł)
III Od 140,40 do 210,60 (od 40% do 60% kwoty 351 zł) 96,00 zł (150% kwoty 64 zł)
IV Od 210,60 do 280,80 (od 60% do 80% kwoty 351 zł) 80,00 zł (125% kwoty 64 zł)
V Od 280,80 do 351,00 (od 80% do 100% kwoty 351 zł) 64,00 zł (100% kwoty 64 zł)

Stypendium szkolne nie może być niższe niż 100% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 - ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. 64 ,00 zł a nie wyższe niż 200% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt w/w ustawy tj. 128,00 zł

Biuletyn Informacji Publicznej

OBYWATEL.GOV.PL

SIP

Rejestr Działalności Regulowanej

Wiadomości

Rewitalizacja

FOTOWOLTAIKA

Szkoła z e(ko)-szansą

Budowa Szkoły

Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

JAKSA

ROEFS

PGN


STOP PRZEMOCY

Zrozumieć Świat

Moje boisko - Orlik 2012

TS ENERGIA KOZŁÓW

INWESTYCJE

Komputery dla mieszkańców

Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

E-PUAP

USC

PPWOW

CKNONW w Kamionce


Pola biwakowe

Wydarzenia kulturalne"WSZYSCY RAZEM"


Stowarzyszenie WSZYSCY RAZEM

Koło honorowych dawców krwi w Kozłowie

Ważniejsze telefony
999
Pogotowie Ratunkowe

998
Straż Pożarna

997
Policja

(041) 38-38-007
Posterunek Policji w Książu Wielkim

0 800-131-333
Infolinia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
(połączenie bezpłatne)

(012) 422-11-87
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie

112
tel. alarmowy dla użytkowników telefonów komórkowych

 © M. Zieliński - Urząd Gminy Kozłów

  Aktualizacja: 08.05.2013 r. (Mgr inż. Michał Syska)

Kontakt | Pomoc